சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_chalisa.onlineTwitter_share_chalisa.onlineInstagram_chalisa.onlinePosted on August 7, 2020 at 03:53 PM

Chandrasekhara Ashtakam Tamil-Chandrasekhara-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Ashtakam Lyrics In Tamil


|| சன்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம் ||
சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர பாஹிமாம் ।
சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர ரக்ஷமாம் ॥
ரத்னஸானு ஶராஸனம் ரஜதாத்ரி ஶ்ருங்க நிகேதனம்
ஶிஞ்ஜினீக்ருத பன்னகேஶ்வர மச்யுதானல ஸாயகம் ।
க்ஷிப்ரதக்த புரத்ரயம் த்ரிதஶாலயை ரபிவன்திதம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 1 ॥
மத்தவாரண முக்யசர்ம க்ருதோத்தரீய மனோஹரம்
பங்கஜாஸன பத்மலோசன பூஜிதாங்க்ரி ஸரோருஹம் ।
தேவ ஸின்து தரங்க ஶ்ரீகர ஸிக்த ஶுப்ர ஜடாதரம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 2 ॥
குண்டலீக்ருத குண்டலீஶ்வர குண்டலம் வ்ருஷவாஹனம்
நாரதாதி முனீஶ்வர ஸ்துதவைபவம் புவனேஶ்வரம் ।
அன்தகான்தக மாஶ்ரிதாமர பாதபம் ஶமனான்தகம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 3 ॥
பஞ்சபாதப புஷ்பகன்த பதாம்புஜ த்வயஶோபிதம்
பாலலோசன ஜாதபாவக தக்த மன்மத விக்ரஹம் ।
பஸ்மதிக்த கல்தேபரம் பவனாஶனம் பவ மவ்யயம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 4 ॥
யக்ஷ ராஜஸகம் பகாக்ஷ ஹரம் புஜங்க விபூஷணம்
ஶைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்ருத சாருவாம கல்தேபரம் ।
க்ஷேல்த நீலகல்தம் பரஶ்வத தாரிணம் ம்ருகதாரிணம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 5 ॥
பேஷஜம் பவரோகிணா மகிலாபதா மபஹாரிணம்
தக்ஷயஜ்ஞ வினாஶனம் த்ரிகுணாத்மகம் த்ரிவிலோசனம் ।
புக்தி முக்தி பலப்ரதம் ஸகலாக ஸங்க நிபர்ஹணம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 6 ॥
விஶ்வஸ்ருஷ்டி விதாயகம் புனரேவபாலன தத்பரம்
ஸம்ஹரம் தமபி ப்ரபஞ்ச மஶேஷலோக நிவாஸினம் ।
க்ரீடயன்த மஹர்னிஶம் கணனாத யூத ஸமன்விதம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 7 ॥
பக்தவத்ஸல மர்சிதம் நிதிமக்ஷயம் ஹரிதம்பரம்
ஸர்வபூத பதிம் பராத்பர மப்ரமேய மனுத்தமம் ।
ஸோமவாரின போஹுதாஶன ஸோம பாத்யகிலாக்ருதிம்
சன்த்ரஶேகர ஏவ தஸ்ய ததாதி முக்தி மயத்னத: ॥ 8 ॥
பலஶ்ருதி
விஶ்வஸ்ருஷ்டிவிதாயினம் புனரேவ பாலனதத்பரம்
ஸம்ஹரன்தமபிப்ரபஞ்சமஶேஷலோகனிவாஸினம் ।
க்ரீடயன்தமஹர்னிஶம் கணனாதயூதஸமன்விதம்
சன்த்ரஶேகரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 9 ॥
ம்ருத்யுபீத ம்ருகண்டுஸூனுக்ருதஸ்தவம் ஶிவஸன்னிதௌ
யத்ர குத்ர ச ய: படேன்ன ஹி தஸ்ய ம்ருத்யுபயம் பவேத் ।
பூர்ணமாயுரரோகதாமகிலார்தஸம்பதமாதரம்
சன்த்ரஶேகர ஏவ தஸ்ய ததாதி முக்திமயத்னத: ॥ 1௦ ॥


🙏 Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம் Lyrics in Tamil | chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara Lyrics in Tamil Image

  chandrasekhara-chandrasekhara-ashtakam-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara | சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர சன்த்ரஶேகர | சன்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Chandrasekhara Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofChandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekharameaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara or How to chant Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Chandrasekhara Ashtakam Tamil Chandrasekhara for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^