அத ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் ஶிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on May 23, 2021 at 12:12 PM

Shiva Mahimna Stotram Tamil-Atha Sri Sivamahimnastotram-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம் ||
அத ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் ॥
மஹிம்ன: பாரம் தே பரமவிதுஷோ யத்யஸத்ருஶீ
ஸ்துதிர்ப்ரஹ்மாதீனாமபி ததவஸன்னாஸ்த்வயி கிர: ।
அதாவாச்ய: ஸர்வ: ஸ்வமதிபரிணாமாவதி க்ருணன்
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத: பரிகர: ॥ 1 ॥
அதீத: பன்தானம் தவ ச மஹிமா வாங்மனஸயோ:
அதத்வ்யாவ்ருத்த்யா யம் சகிதமபிதத்தே ஶ்ருதிரபி ।
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய: கதிவிதகுண: கஸ்ய விஷய:
பதே த்வர்வாசீனே பததி ந மன: கஸ்ய ந வச: ॥ 2 ॥
மதுஸ்பீதா வாச: பரமமம்ருதம் நிர்மிதவத:
தவ ப்ரஹ்மன் கிம் வாகபி ஸுரகுரோர்விஸ்மயபதம் ।
மம த்வேதாம் வாணீம் குணகதனபுண்யேன பவத:
புனாமீத்யர்தேஸ்மின் புரமதன புத்திர்வ்யவஸிதா ॥ 3 ॥
தவைஶ்வர்யம் யத்தஜ்ஜகதுதயரக்ஷாப்ரலயக்ருத்
த்ரயீவஸ்து வ்யஸ்தம் திஸ்ருஷு குணபின்னாஸு தனுஷு ।
அபவ்யானாமஸ்மின் வரத ரமணீயாமரமணீம்
விஹன்தும் வ்யாக்ரோஶீம் விததத இஹைகே ஜடதிய: ॥ 4 ॥
கிமீஹ: கிங்காய: ஸ கலு கிமுபாயஸ்த்ரிபுவனம்
கிமாதாரோ தாதா ஸ்ருஜதி கிமுபாதான இதி ச ।
அதர்க்யைஶ்வர்யே த்வய்யனவஸர து:ஸ்தோ ஹததிய:
குதர்கோயம் காம்ஶ்சித் முகரயதி மோஹாய ஜகத: ॥ 5 ॥
அஜன்மானோ லோகா: கிமவயவவன்தோபி ஜகதாம்
அதிஷ்டாதாரம் கிம் பவவிதிரனாத்ருத்ய பவதி ।
அனீஶோ வா குர்யாத் புவனஜனநே க: பரிகரோ
யதோ மன்தாஸ்த்வாம் ப்ரத்யமரவர ஸம்ஶேரத இமே ॥ 6 ॥
த்ரயீ ஸாங்க்யம் யோக: பஶுபதிமதம் வைஷ்ணவமிதி
ப்ரபின்னே ப்ரஸ்தானே பரமிதமத: பத்யமிதி ச ।
ருசீனாம் வைசித்ர்யாத்ருஜுகுடில நானாபதஜுஷாம்
ந்ருணாமேகோ கம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ ॥ 7 ॥
மஹோக்ஷ: கட்வாங்கம் பரஶுரஜினம் பஸ்ம பணின:
கபாலம் சேதீயத்தவ வரத தன்த்ரோபகரணம் ।
ஸுராஸ்தாம் தாம்ருத்திம் தததி து பவத்பூப்ரணிஹிதாம்
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமம் விஷயம்ருகத்ருஷ்ணா ப்ரமயதி ॥ 8 ॥
த்ருவம் கஶ்சித் ஸர்வம் ஸகலமபரஸ்த்வத்ருவமிதம்
பரோ த்ரௌவ்யாத்ரௌவ்யே ஜகதி கததி வ்யஸ்தவிஷயே ।
ஸமஸ்தேப்யேதஸ்மின் புரமதன தைர்விஸ்மித இவ
ஸ்துவன் ஜிஹ்ரேமி த்வாம் ந கலு நனு த்ருஷ்டா முகரதா ॥ 9 ॥
தவைஶ்வர்யம் யத்னாத் யதுபரி விரிஞ்சிர்ஹரிரத:
பரிச்சேதும் யாதாவனலமனலஸ்கன்தவபுஷ: ।
ததோ பக்திஶ்ரத்தா-பரகுரு-க்ருணத்ப்யாம் கிரிஶ யத்
ஸ்வயம் தஸ்தே தாப்யாம் தவ கிமனுவ்ருத்திர்ன பலதி ॥ 1௦ ॥
அயத்னாதாஸாத்ய த்ரிபுவனமவைரவ்யதிகரம்
தஶாஸ்யோ யத்பாஹூனப்ருத ரணகண்டூ-பரவஶான் ।
ஶிர:பத்மஶ்ரேணீ-ரசிதசரணாம்போருஹ-பலே:
ஸ்திராயாஸ்த்வத்பக்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூர்ஜிதமிதம் ॥ 11 ॥
அமுஷ்ய த்வத்ஸேவா-ஸமதிகதஸாரம் புஜவனம்
பலாத் கைலாஸேபி த்வததிவஸதௌ விக்ரமயத: ।
அலப்யா பாதாலேப்யலஸசலிதாங்குஷ்டஶிரஸி
ப்ரதிஷ்டா த்வய்யாஸீத் த்ருவமுபசிதோ முஹ்யதி கல: ॥ 12 ॥
யத்ருத்திம் ஸுத்ராம்ணோ வரத பரமோச்சைரபி ஸதீம்
அதஶ்சக்ரே பாண: பரிஜனவிதேயத்ரிபுவன: ।
ந தச்சித்ரம் தஸ்மின் வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ:
ந கஸ்யாப்யுன்னத்யை பவதி ஶிரஸஸ்த்வய்யவனதி: ॥ 13 ॥
அகாண்ட-ப்ரஹ்மாண்ட-க்ஷயசகித-தேவாஸுரக்ருபா
விதேயஸ்யாஸீத் யஸ்த்ரினயன விஷம் ஸம்ஹ்ருதவத: ।
ஸ கல்மாஷ: கண்டே தவ ந குருதே ந ஶ்ரியமஹோ
விகாரோபி ஶ்லாக்யோ புவன-பய- பங்க- வ்யஸனின: ॥ 14 ॥
அஸித்தார்தா நைவ க்வசிதபி ஸதேவாஸுரனரே
நிவர்தன்தே நித்யம் ஜகதி ஜயினோ யஸ்ய விஶிகா: ।
ஸ பஶ்யன்னீஶ த்வாமிதரஸுரஸாதாரணமபூத்
ஸ்மர: ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வஶிஷு பத்ய: பரிபவ: ॥ 15 ॥
மஹீ பாதாகாதாத் வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்ஶயபதம்
பதம் விஷ்ணோர்ப்ராம்யத் புஜ-பரிக-ருக்ண-க்ரஹ- கணம் ।
முஹுர்த்யௌர்தௌஸ்த்யம் யாத்யனிப்ருத-ஜடா-தாடித-தடா
ஜகத்ரக்ஷாயை த்வம் நடஸி நனு வாமைவ விபுதா ॥ 16 ॥
வியத்வ்யாபீ தாரா-கண-குணித-பேனோத்கம-ருசி:
ப்ரவாஹோ வாராம் ய: ப்ருஷதலகுத்ருஷ்ட: ஶிரஸி தே ।
ஜகத்த்வீபாகாரம் ஜலதிவலயம் தேன க்ருதமிதி
அனேனைவோன்னேயம் த்ருதமஹிம திவ்யம் தவ வபு: ॥ 17 ॥
ரத: க்ஷோணீ யன்தா ஶதத்ருதிரகேன்த்ரோ தனுரதோ
ரதாங்கே சன்த்ரார்கௌ ரத-சரண-பாணி: ஶர இதி ।
திதக்ஷோஸ்தே கோயம் த்ரிபுரத்ருணமாடம்பர-விதி:
விதேயை: க்ரீடன்த்யோ ந கலு பரதன்த்ரா: ப்ரபுதிய: ॥ 18 ॥
ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரம் கமல பலிமாதாய பதயோ:
யதேகோனே தஸ்மின் நிஜமுதஹரன்னேத்ரகமலம் ।
கதோ பக்த்யுத்ரேக: பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷ:
த்ரயாணாம் ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாகர்தி ஜகதாம் ॥ 19 ॥
க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்ரத் த்வமஸி பலயோகே க்ரதுமதாம்
க்வ கர்ம ப்ரத்வஸ்தம் பலதி புருஷாராதனம்ருதே ।
அதஸ்த்வாம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு பலதான-ப்ரதிபுவம்
ஶ்ருதௌ ஶ்ரத்தாம் பத்வா த்ருடபரிகர: கர்மஸு ஜன: ॥ 2௦ ॥
க்ரியாதக்ஷோ தக்ஷ: க்ரதுபதிரதீஶஸ்தனுப்ருதாம்
ருஷீணாமார்த்விஜ்யம் ஶரணத ஸதஸ்யா: ஸுர-கணா: ।
க்ரதுப்ரம்ஶஸ்த்வத்த: க்ரதுபல-விதான-வ்யஸனின:
த்ருவம் கர்து: ஶ்ரத்தா-விதுரமபிசாராய ஹி மகா: ॥ 21 ॥
ப்ரஜானாதம் நாத ப்ரஸபமபிகம் ஸ்வாம் துஹிதரம்
கதம் ரோஹித் பூதாம் ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா ।
தனுஷ்பாணேர்யாதம் திவமபி ஸபத்ராக்ருதமமும்
த்ரஸன்தம் தேத்யாபி த்யஜதி ந ம்ருகவ்யாதரபஸ: ॥ 22 ॥
ஸ்வலாவண்யாஶம்ஸா த்ருததனுஷமஹ்னாய த்ருணவத்
புர: ப்லுஷ்டம் த்ருஷ்ட்வா புரமதன புஷ்பாயுதமபி ।
யதி ஸ்த்ரைணம் தேவீ யமனிரத-தேஹார்த-கடனாத்
அவைதி த்வாமத்தா பத வரத முக்தா யுவதய: ॥ 23 ॥
ஶ்மஶானேஷ்வாக்ரீடா ஸ்மரஹர பிஶாசா: ஸஹசரா:
சிதா-பஸ்மாலேப: ஸ்ரகபி ந்ருகரோடீ-பரிகர: ।
அமங்கல்யம் ஶீலம் தவ பவது நாமைவமகிலம்
ததாபி ஸ்மர்த்ரூணாம் வரத பரமம் மங்கலமஸி ॥ 24 ॥
மன: ப்ரத்யக்சித்தே ஸவிதமவிதாயாத்த-மருத:
ப்ரஹ்ருஷ்யத்ரோமாண: ப்ரமத-ஸலிலோத்ஸங்கதி-த்ருஶ: ।
யதாலோக்யாஹ்லாதம் ஹ்ரத இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே
ததத்யன்தஸ்தத்த்வம் கிமபி யமினஸ்தத் கில பவான் ॥ 25 ॥
த்வமர்கஸ்த்வம் ஸோமஸ்த்வமஸி பவனஸ்த்வம் ஹுதவஹ:
த்வமாபஸ்த்வம் வ்யோம த்வமு தரணிராத்மா த்வமிதி ச ।
பரிச்சின்னாமேவம் த்வயி பரிணதா பிப்ரதி கிரம்
ந வித்மஸ்தத்தத்த்வம் வயமிஹ து யத் த்வம் ந பவஸி ॥ 26 ॥
த்ரயீம் திஸ்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபுவனமதோ த்ரீனபி ஸுரான்
அகாராத்யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபிரபிததத் தீர்ணவிக்ருதி ।
துரீயம் தே தாம த்வனிபிரவருன்தானமணுபி:
ஸமஸ்தம் வ்யஸ்தம் த்வாம் ஶரணத க்ருணாத்யோமிதி பதம் ॥ 27 ॥
பவ: ஶர்வோ ருத்ர: பஶுபதிரதோக்ர: ஸஹமஹான்
ததா பீமேஶானாவிதி யதபிதானாஷ்டகமிதம் ।
அமுஷ்மின் ப்ரத்யேகம் ப்ரவிசரதி தேவ ஶ்ருதிரபி
ப்ரியாயாஸ்மைதாம்னே ப்ரணிஹித-னமஸ்யோஸ்மி பவதே ॥ 28 ॥
நமோ நேதிஷ்டாய ப்ரியதவ தவிஷ்டாய ச நம:
நம: க்ஷோதிஷ்டாய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டாய ச நம: ।
நமோ வர்ஷிஷ்டாய த்ரினயன யவிஷ்டாய ச நம:
நம: ஸர்வஸ்மை தே ததிதமதிஸர்வாய ச நம: ॥ 29 ॥
பஹுல-ரஜஸே விஶ்வோத்பத்தௌ பவாய நமோ நம:
ப்ரபல-தமஸே தத் ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம: ।
ஜன-ஸுகக்ருதே ஸத்த்வோத்ரிக்தௌ ம்ருடாய நமோ நம:
ப்ரமஹஸி பதே நிஸ்த்ரைகுண்யே ஶிவாய நமோ நம: ॥ 3௦ ॥
க்ருஶ-பரிணதி-சேத: க்லேஶவஶ்யம் க்வ சேதம் க்வ ச தவ குண-ஸீமோல்லங்கினீ ஶஶ்வத்ருத்தி:
இதி சகிதமமன்தீக்ருத்ய மாம் பக்திராதாத் வரத சரணயோஸ்தே வாக்ய-புஷ்போபஹாரம்
॥ 31 ॥
அஸித-கிரி-ஸமம் ஸ்யாத் கஜ்ஜலம் ஸின்து-பாத்ரே ஸுர-தருவர-ஶாகா லேகனீ பத்ரமுர்வீ
லிகதி யதி க்ருஹீத்வா ஶாரதா ஸர்வகாலம் ததபி தவ குணானாமீஶ பாரம் ந யாதி ॥ 32
அஸுர-ஸுர-முனீன்த்ரைரர்சிதஸ்யேன்து-மௌலே: க்ரதித-குணமஹிம்னோ நிர்குணஸ்யேஶ்வரஸ்ய
ஸகல-கண-வரிஷ்ட: புஷ்பதன்தாபிதான: ருசிரமலகுவ்ருத்தை: ஸ்தோத்ரமேதச்சகார ॥ 33
அஹரஹரனவத்யம் தூர்ஜடே: ஸ்தோத்ரமேதத் படதி பரமபக்த்யா ஶுத்த-சித்த: புமான்
ய: ।
ஸ பவதி ஶிவலோகே ருத்ரதுல்யஸ்ததாத்ர ப்ரசுரதர-தனாயு: புத்ரவான் கீர்திமாம்ஶ்ச
॥ 34 ॥
மஹேஶான்னாபரோ தேவோ மஹிம்னோ நாபரா ஸ்துதி: ।
அகோரான்னாபரோ மன்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் குரோ: பரம் ॥ 35 ॥
தீக்ஷா தானம் தபஸ்தீர்தம் ஜ்ஞானம் யாகாதிகா: க்ரியா: ।
மஹிம்னஸ்தவ பாடஸ்ய கலாம் நார்ஹன்தி ஷோடஶீம் ॥ 36 ॥
குஸுமதஶன-னாமா ஸர்வ-கன்தர்வ-ராஜ:
ஶஶிதரவர-மௌலேர்தேவதேவஸ்ய தாஸ: ।
ஸ கலு நிஜ-மஹிம்னோ ப்ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷாத்
ஸ்தவனமிதமகார்ஷீத் திவ்ய-திவ்யம் மஹிம்ன: ॥ 37 ॥
ஸுரகுருமபிபூஜ்ய ஸ்வர்க-மோக்ஷைக-ஹேதும்
படதி யதி மனுஷ்ய: ப்ராஞ்ஜலிர்னான்ய-சேதா: ।
வ்ரஜதி ஶிவ-ஸமீபம் கின்னரை: ஸ்தூயமான:
ஸ்தவனமிதமமோகம் புஷ்பதன்தப்ரணீதம் ॥ 38 ॥
ஆஸமாப்தமிதம் ஸ்தோத்ரம் புண்யம் கன்தர்வ-பாஷிதம் ।
அனௌபம்யம் மனோஹாரி ஸர்வமீஶ்வரவர்ணனம் ॥ 39 ॥
இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஶ்ரீமச்சங்கர-பாதயோ: ।
அர்பிதா தேன தேவேஶ: ப்ரீயதாம் மே ஸதாஶிவ: ॥ 4௦ ॥
தவ தத்த்வம் ந ஜானாமி கீத்ருஶோஸி மஹேஶ்வர ।
யாத்ருஶோஸி மஹாதேவ தாத்ருஶாய நமோ நம: ॥ 41 ॥
ஏககாலம் த்விகாலம் வா த்ரிகாலம் ய: படேன்னர: ।
ஸர்வபாப-வினிர்முக்த: ஶிவ லோகே மஹீயதே ॥ 42 ॥
ஶ்ரீ புஷ்பதன்த-முக-பங்கஜ-னிர்கதேன
ஸ்தோத்ரேண கில்பிஷ-ஹரேண ஹர-ப்ரியேண ।
கண்டஸ்திதேன படிதேன ஸமாஹிதேன
ஸுப்ரீணிதோ பவதி பூதபதிர்மஹேஶ: ॥ 43 ॥
॥ இதி ஶ்ரீ புஷ்பதன்த விரசிதம் ஶிவமஹிம்ன: ஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥


🙏 Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download அத ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் ஶிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram Lyrics in Tamil Image

  atha-sri-sivamahimnastotram-shiva-mahimna-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram | அத ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் | ஶிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Atha Sri Sivamahimnastotram Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotrammeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram or How to chant Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Namah Shivaya || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Mahimna Stotram Tamil Atha Sri Sivamahimnastotram for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^