ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: ஹனுமான் (ஆஞ்ஜனேய) அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on June 9, 2021 at 07:00 PM

Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil-Anjaneyo Mahaviro-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Hanuman Stotra Lyrics In Tamil


|| ஹனுமான் (ஆஞ்ஜனேய) அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ||
ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: ।
தத்வஜ்ஞானப்ரத: ஸீதாதேவீமுத்ராப்ரதாயக: ॥ 1 ॥
அஶோகவனிகாச்சேத்தா ஸர்வமாயாவிபஞ்ஜன: ।
ஸர்வபன்தவிமோக்தா ச ரக்ஷோவித்வம்ஸகாரக: ॥ 2 ॥
பரவித்யாபரீஹார: பரஶௌர்யவினாஶன: ।
பரமன்த்ரனிராகர்தா பரயன்த்ரப்ரபேதக: ॥ 3 ॥
ஸர்வக்ரஹவினாஶீ ச பீமஸேனஸஹாயக்ருத் ।
ஸர்வது:கஹர: ஸர்வலோகசாரீ மனோஜவ: ॥ 4 ॥
பாரிஜாதத்ருமூலஸ்த: ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபவான் ।
ஸர்வதன்த்ரஸ்வரூபீ ச ஸர்வயன்த்ராத்மகஸ்ததா ॥ 5 ॥
கபீஶ்வரோ மஹாகாய: ஸர்வரோகஹர: ப்ரபு: ।
பலஸித்திகர: ஸர்வவித்யாஸம்பத்ப்ரதாயக: ॥ 6 ॥
கபிஸேனானாயகஶ்ச பவிஷ்யச்சதுரானந: ।
குமாரப்ரஹ்மசாரீ ச ரத்னகுண்டலதீப்திமான் ॥ 7 ॥
ஸஞ்சலத்வாலஸன்னத்தலம்பமானஶிகோஜ்ஜ்வல: ।
கன்தர்வவித்யாதத்த்வஜ்ஞோ மஹாபலபராக்ரம: ॥ 8 ॥
காராக்ருஹவிமோக்தா ச ஶ்ருங்கலாபன்தமோசக: ।
ஸாகரோத்தாரக: ப்ராஜ்ஞோ ராமதூத: ப்ரதாபவான் ॥ 9 ॥
வானர: கேஸரிஸுத: ஸீதாஶோகனிவாரக: ।
அஞ்ஜனாகர்பஸம்பூதோ பாலார்கஸத்ருஶானந: ॥ 1௦ ॥
விபீஷணப்ரியகரோ தஶக்ரீவகுலான்தக: ।
லக்ஷ்மணப்ராணதாதா ச வஜ்ரகாயோ மஹாத்யுதி: ॥ 11 ॥
சிரஞ்ஜீவீ ராமபக்தோ தைத்யகார்யவிகாதக: ।
அக்ஷஹன்தா காஞ்சனாப: பஞ்சவக்த்ரோ மஹாதபா: ॥ 12 ॥
லங்கிணீபஞ்ஜன: ஶ்ரீமான் ஸிம்ஹிகாப்ராணபஞ்ஜன: ।
கன்தமாதனஶைலஸ்தோ லங்காபுரவிதாஹக: ॥ 13 ॥
ஸுக்ரீவஸசிவோ தீர: ஶூரோ தைத்யகுலான்தக: ।
ஸுரார்சிதோ மஹாதேஜா ராமசூடாமணிப்ரத: ॥ 14 ॥
காமரூபீ பிங்கலாக்ஷோ வார்திமைனாகபூஜித: ।
கபல்தீக்ருதமார்தாண்டமண்டலோ விஜிதேன்திர்ய: ॥ 15 ॥
ராமஸுக்ரீவஸன்தாதா மஹிராவணமர்தன: ।
ஸ்படிகாபோ வாகதீஶோ நவவ்யாக்ருதிபண்டித: ॥ 16 ॥
சதுர்பாஹுர்தீனபன்துர்மஹாத்மா பக்தவத்ஸல: ।
ஸஞ்ஜீவனநகாஹர்தா ஶுசிர்வாக்மீ த்ருடவ்ரத: ॥ 17 ॥
காலனேமிப்ரமதனோ ஹரிமர்கடமர்கட: ।
தான்த: ஶான்த: ப்ரஸன்னாத்மா ஶதகண்டமதாபஹ்ருத் ॥ 18 ॥
யோகீ ராமகதாலோல: ஸீதான்வேஷணபண்டித: ।
வஜ்ரதம்ஷ்ட்ரோ வஜ்ரனகோ ருத்ரவீர்யஸமுத்பவ: ॥ 19 ॥
இன்த்ரஜித்ப்ரஹிதாமோகப்ரஹ்மாஸ்த்ரவினிவாரக: ।
பார்தத்வஜாக்ரஸம்வாஸீ ஶரபஞ்ஜரபேதக: ॥ 2௦ ॥
தஶபாஹுர்லோர்கபூஜ்யோ ஜாம்பவத்ப்ரீதிவர்தன: ।
ஸீதாஸமேதஶ்ரீராமபாதஸேவாதுரன்தர: ॥ 21 ॥
இத்யேவம் ஶ்ரீஹனுமதோ நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ய: படேச்ச்ருணுயான்னித்யம் ஸர்வான்காமானவாப்னுயாத் ॥ 22 ॥


🙏 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: ஹனுமான் (ஆஞ்ஜனேய) அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 free download, Lord Hanuman Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Hanuman photos and, Lord Hanuman Wallpapers, Lord Hanuman Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Hanuman  You may like this as well...
  Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Tamil Image

  anjaneyo-mahaviro-hanuman-ashtottara-sata-naama-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro | ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: | ஹனுமான் (ஆஞ்ஜனேய) அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Anjaneyo Mahaviro Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Lord Hanuman

  🙏 Benefits of Chanting Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofHanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviromeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Hanuman for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro or How to chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Hanuman,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-hanuman-God-images

  🙏 Hindu God Lord Hanuman 🙏


  || Siya-var Ramchandra Ki Jai || 🙏

  | Jai Bajrang Bali |

  Lord Shree Hanuman is considered to be a great devotee of Shree Rama.
  Sri Hanuman is the son of Pawan and he is Mahabali (powerful) and has many powers.
  In Hinduism it is believed that when Ravana kidnapped Mata Sita, Hanuman departed towards Lanka and given the message of Lord Sri Rama to Mata Sita.
  But while returning, Ravana's soldiers grab Sri Hanuman and set his tail on fire.
  Then So Shri Hanuman set the whole Lanka on fire with his tail and went back to inform all the current situation of Mata Sita to Lord Rama.

  Then Sri Rama took all his army to Lanka and fought with Ravana.
  In this war, all Vanarseni and Shree Hanuman helped Lord Shree Rama.

  When Sri Lakshman was lying unconscious in the battle field due to the arrowing during the war, Sri Hanuman jumped towards Himalaya for his treatment and lifted the entire mountain named Dronagiri, on this mountain there was a medicine called Sanjeevani which help shri Laxman ji to regained his life.

  In this war, Lord Shri Rama killed Ravana and brought Maa Sita back to Ayodhya.

  As per Hindu mythology, Lord Sri Hanuman ji is everlasting and is still alive.

  Chaitra Purnima is considered to be the birth day of Shri Maruti Raya, hence Hanuman Jayanti is celebrated on this day with great enthusiasm.

  Shri Hanuman Gayatri Mantra -

  Om anjaneyay vidmihe vayuputray dhemahi |
  Tanno Hanuman Prachodayat ||


  You can read more about Hindu God Lord Hanuman here on Wikipedia


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Hanuman Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Hanuman


  Lord-hanuman-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Hanuman

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Hanuman only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Hanuman Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Hanuman here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Hanuman Ashtottara Sata Naama Stotram Tamil Anjaneyo Mahaviro for Hindu God Lord Hanuman on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^