ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, PDF, MP3, ದೌನ್ಲೋಡ್ 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on January 31, 2021 at 05:34 AM

Ganesha Mahimna Stotram Kannada-Anirvachyam Rupam-kannada-Lyrics-Pdf

🏵 Ganesh Stotra Lyrics In Kannada


|| ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಳಿತಃ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮ
ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ ।
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ ಸಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮ ನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ
॥ 1 ॥
ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂ ನಿರ್ಗುಣಮಯೋ ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋ
ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ ।
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರೋಯಂ ಪ್ರಮಥಕೋ ಯತೋಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ
ಗಣಪತಿಃ ॥ 2 ॥
ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ ಣಕಾರಃ ಕಂಠಾಧೋ ಜಠರ ಸದೃಶಾಕಾರ
ಇತಿ ಚ ।
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಸ್ಯ ಚ ತಮಃ ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಮಂ ಭೂ
ರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ ॥ 3 ॥
ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಳನಿಧಿಃ ದಯಾಳುರ್ಹೇರಂಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ರಜಃ ।
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನ ನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ
॥ 4 ॥
ಮಹೇಶೋಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ ಕವಿ ರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ ಕ್ಷಿತಿ ಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ
ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ ।
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಪುರುರುಡು ಬುಧೋಗುಚ್ಚ ಧನದೋ ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲ
ರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ॥5 ॥
ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಸಿ ವಿಧಾತ ಪ್ರಜನನಂ ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯ ಮಪಿ ಕಾಮೋಸ್ಯ
ಮದನ ।
ಕರೌ ಶುಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ ವೈ ಕ್ರತುಮಯ ವಪು ಶ್ಚೈವ
ಸಕಲಂ ॥ 6 ॥
ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯೇ ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ
ಢುಂಢಿ ಸದೃಶೀಂ ।
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ
ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥7 ॥
ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ ಶ್ರೀಪುತ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ
॥ 8 ॥
॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥


🙏 Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam Lyrics in Kannada PDF, MP3 Download ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ Lyrics in Kannada | www.chalisa.online.You will also find Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 free download, Lord Ganesh Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Lord Ganesh photos and, Lord Ganesh Wallpapers, Lord Ganesh Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Lord Ganesh  You may like this as well...
  Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam Lyrics in Kannada Image

  anirvachyam-rupam-ganesha-mahimna-stotram-kannada-kannada-lyrics-download
  🌻 Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam Lyrics in Kannada PDF Download

  View the pdf for the Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam | ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ | ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Anirvachyam Rupam Lyrics in Kannada Here...


  Few More Pages Related to Lord Ganesh

  🙏 Benefits of Chanting Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofGanesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupammeaning in Kannada or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Lord Ganesh for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam or How to chant Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Lord Ganesh,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Lord-ganesh-God-images

  🙏 Hindu God Lord Ganesh 🙏


  || Suklaambara Dharam Vishnum, Sashi Varnam Chatur BhujamPrasanna Vadhanam Dhyaayet, Sarva Vighna Upashaanthaye || 🙏

  Ganpati (Shri Ganesh) is the god of knowledge in Hinduism, also known as God of destroying obstacles.
  Ganesha worship is practiced in Hinduism (in India) as well as in many other countries.

  Especially in Maharashtra, Ganpati is widely worshiped And other religious rituals (Ganesh Yag) is also performed.

  The Ganesh Gayatri mantra is as follows:
  || Ekdantay vidhme vakratundaya dhimahi tanno danti prachodayat ||

  There are eight important places of Ganapati ji in Maharashtra which are known as Ashtavinayak.

  1 Morgaon
  2 Theur
  3 Siddhatek
  4 Rangangaon
  5 Ozar
  6 Lenyandri
  7 Mahad
  8 Pali

  Names of Ganesha

  In the Puranas, Ganapati is said to be the son of Shankar Parvati - Shivahar, Parvati-putra.
  Ganapati is mentioned in many places in Puran literature.

  Vakratund, Ekadant, Gajanan, Vikat and Lambodar are just a few of the names.


  You can read more about Hindu God Lord Ganesh here on Wikipedia


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Lord Ganesh Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Lord Ganesh


  Lord-ganesh-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Lord Ganesh

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Lord Ganesh only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Lord Ganesh Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Lord Ganesh here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Ganesha Mahimna Stotram Kannada Anirvachyam Rupam for Hindu God Lord Ganesh on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^