ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் லிரிக்ஸ் இந்த தமிழ், PDF, MP3, டௌன்லோட் 🌷

Facebook_share_www.chalisa.onlineTwitter_share_www.chalisa.onlineInstagram_www.chalisa.onlinePosted on September 11, 2020 at 01:13 AM

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil-Adau Karmaprasangatkalayati-tamil-Lyrics-Pdf

🏵 Mahadev Stotra Lyrics In Tamil


|| ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ||
ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம்
விண்மூத்ராமேத்யமத்யே கதயதி நிதராம் ஜாடரோ ஜாதவேதா: ।
யத்யத்வை தத்ர து:கம் வ்யதயதி நிதராம் ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥1॥
பால்யே து:காதிரேகோ மலலுலிதவபு: ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
நோ ஶக்தஶ்சேன்த்ரியேப்யோ பவகுணஜனிதா: ஜன்தவோ மாம் துதன்தி ।
நானாரோகாதிது:காத்ருதனபரவஶ: ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥2॥
ப்ரௌடோஹம் யௌவனஸ்தோ விஷயவிஷதரை: பஞ்சபிர்மர்மஸன்தௌ
தஷ்டோ நஷ்டோவிவேக: ஸுததனயுவதிஸ்வாதுஸௌக்யே நிஷண்ண: ।
ஶைவீசின்தாவிஹீனம் மம ஹ்ருதயமஹோ மானகர்வாதிரூடம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥3॥
வார்தக்யே சேன்த்ரியாணாம் விகதகதிமதிஶ்சாதிதைவாதிதாபை:
பாபை ரோகைர்வியோகைஸ்த்வனவஸிதவபு: ப்ரௌடஹீனம் ச தீனம் ।
மித்யாமோஹாபிலாஷைர்ப்ரமதி மம மனோ தூர்ஜடேர்த்யானஶூன்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥4॥
நோ ஶக்யம் ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபதகஹனப்ரத்யவாயாகுலாக்யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதம் மே த்விஜகுலவிஹிதே ப்ரஹ்மமார்கேஸுஸாரே ।
ஜ்ஞாதோ தர்மோ விசாரை: ஶ்ரவணமனநயோ: கிம் நிதித்யாஸிதவ்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥5॥
ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதிவிதௌ நாஹ்ருதம் காங்கதோயம்
பூஜார்தம் வா கதாசித்பஹுதரகஹனாத்கண்டபில்வீதலானி ।
நானீதா பத்மமாலா ஸரஸி விகஸிதா கன்ததூபை: த்வதர்தம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥6॥
துக்தைர்மத்வாஜ்யுதைர்ததிஸிதஸஹிதை: ஸ்னாபிதம் நைவ லிங்கம்
நோ லிப்தம் சன்தனாத்யை: கனகவிரசிதை: பூஜிதம் ந ப்ரஸூனை: ।
தூபை: கர்பூரதீபைர்விவிதரஸயுதைர்னைவ பக்ஷ்யோபஹாரை:
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥7॥
த்யாத்வா சித்தே ஶிவாக்யம் ப்ரசுரதரதனம் நைவ தத்தம் த்விஜேப்யோ
ஹவ்யம் தே லக்ஷஸங்க்யைர்ஹுதவஹவதனே நார்பிதம் பீஜமன்த்ரை: ।
நோ தப்தம் காங்காதீரே வ்ரதஜனநியமை: ருத்ரஜாப்யைர்ன வேதை:
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥8॥
ஸ்தித்வா ஸ்தானே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்பகே (குண்டலே)ஸூக்ஷ்மமார்கே
ஶான்தே ஸ்வான்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிபவே ஜ்யோதிரூபேபராக்யே ।
லிங்கஜ்ஞே ப்ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுகதம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥9॥
நக்னோ நி:ஸங்கஶுத்தஸ்த்ரிகுணவிரஹிதோ த்வஸ்தமோஹான்தகாரோ
நாஸாக்ரே ந்யஸ்தத்ருஷ்டிர்விதிதபவகுணோ நைவ த்ருஷ்ட: கதாசித் ।
உன்மன்யாவஸ்தயா த்வாம் விகதகலிமலம் ஶங்கரம் ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத: ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥1௦॥
சன்த்ரோத்பாஸிதஶேகரே ஸ்மரஹரே கங்காதரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூஷிதகண்டகர்ணயுகலே (விவரே)னேத்ரோத்தவைஶ்வானரே ।
தன்தித்வக்க்ருதஸுன்தராம்பரதரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தம் குரு சித்தவ்ருத்திமசலாமன்யைஸ்து கிம் கர்மபி: ॥11॥
கிம் வானேன தனேன வாஜிகரிபி: ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிம் வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபிர்தேஹேன கேஹேன கிம் ।
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணபங்குரம் ஸபதி ரே த்யாஜ்யம் மனோ தூரத:
ஸ்வாத்மார்தம் குருவாக்யதோ பஜ மன ஶ்ரீபார்வதீவல்லபம் ॥12॥
ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாம் ப்ரதிதினம் யாதி க்ஷயம் யௌவனம்
ப்ரத்யாயான்தி கதா: புனர்ன திவஸா: காலோ ஜகத்பக்ஷக: ।
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்கபங்கசபலா வித்யுச்சலம் ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாகதம் ஶரணத த்வம் ரக்ஷ ரக்ஷாதுனா ॥13॥
வன்தே தேவமுமாபதிம் ஸுரகுரும் வன்தே ஜகத்காரணம்
வன்தே பன்னகபூஷணம் ம்ருகதரம் வன்தே பஶூனாம் பதிம் ।
வன்தே ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனம் வன்தே முகுன்தப்ரியம்
வன்தே பக்தஜனாஶ்ரயம் ச வரதம் வன்தே ஶிவம் ஶங்கரம் ॥14॥
காத்ரம் பஸ்மஸிதம் ச ஹஸிதம் ஹஸ்தே கபாலம் ஸிதம்
கட்வாங்கம் ச ஸிதம் ஸிதஶ்ச வ்ருஷப: கர்ணே ஸிதே குண்டலே ।
கங்காபேனஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சன்த்ர: ஸிதோ மூர்தனி
ஸோயம் ஸர்வஸிதோ ததாது விபவம் பாபக்ஷயம் ஸர்வதா ॥15॥
கரசரணக்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவணனயனஜம் வா மானஸம் வாபராதம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்தே ஶ்ரீ மஹாதேவ ஶம்போ ॥16॥
॥இதி ஶ்ரீமத் ஶங்கராசார்யக்ருத ஶிவாபராதக்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


🙏 Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati Lyrics in Tamil PDF, MP3 Download ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் Lyrics in Tamil | www.chalisa.online.You will also find Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 free download, Bhagwan Mahadev Mantra Chanting MP3 Ringtone download,Bhagwan Mahadev photos and, Bhagwan Mahadev Wallpapers, Bhagwan Mahadev Whatsapp status. 🙏


Search


  🙏 Your Most recent visits on Chalisa.online

  Like the page... Share on Facebook

  🙏 More Lyrics for Hindu God Bhagwan Mahadev  You may like this as well...
  Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati Lyrics in Tamil Image

  adau-karmaprasangatkalayati-shiva-aparadha-kshamapana-stotram-tamil-tamil-lyrics-download
  🌻 Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati Lyrics in Tamil PDF Download

  View the pdf for the Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati | ஆதௌ கர்மப்ரஸங்காத்கலயதி | ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம் using the link given below.


  👉 Click to View the PDF file for Adau Karmaprasangatkalayati Lyrics in Tamil Here...


  Few More Pages Related to Bhagwan Mahadev

  🙏 Benefits of Chanting Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati


  As per Hindu mythology, there are many Benefits (fayade) ofShiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati chantings regularly.
  You will get many blessing of Aliasenamehere and get ample peace of mind.

  It will be better to understand the Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayatimeaning in Tamil or In your native language to maximizeits Benefits.
  You can chant Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati inDevanagari / Hindi / English / Bengali / Marathi / Telugu / Tamil / Gujarati / Kannada / Odia / Malayalamor Sanskrit language i.e. the language you like or you speak.

  🙏 Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati Paths or Jaaps (recites)


  For regular worship single recital i.e. Ek paths of Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati is also sufficient.
  You can recite Mantra or Stotra of Bhagwan Mahadev for108 times in a single go i.e. 108 bar paths of thesame, but it has to be with complete devotion and without haste.

  🙏 How to do Paths (recites) of Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati or How to chant Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati?


  As per Hindu mythology, The good time to chant Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati is early in the morning on brahma muhurta and after taking bath.

  I.e. While performing puja of Bhagwan Mahadev,you can enlighten diyas (Better to enlight mustard oil Diya as there are many benefits of(Sarso tel) mustard oil) and enlighten essence stick (agarbatti) or the Gomay dhoop.You can also enligth camphor as there are many benefits of camphor as well.if possible use bhimseni kapoor (bhimseni camphor) as it has more benefits that ordinary camphor.You can use fulmala and flowers to perform puja. You can check here how to perform daily Puja of Hindu god and goddess.

  You can also chant Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati in the evening which will help to Finish Your Day with a Peaceful Mind.

  Chanting Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati with complete devotion and without haste will help you to make you calm and increase concentration.


  Bhagwan-mahadev-God-images

  🙏 Hindu God Bhagwan Mahadev 🙏


  || Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat || 🙏

  Om Namah Shivaya

  Lord Shivaji is originally from Mount Kailas and Goddess Parvati (Adishakti) is his Ardhangini (Wife). While Shri Ganesh and Karthikeya are considered his sons.

  He is also known as Mahadev.

  Shiva's color is white like that of Kapoor, so he is also called 'Karpoorgaur'.

  Shiva is also known as Gangadhar, because the Ganges flows through Mahadeva's Jatas, and also Lord Shiva holds the moon on his forehead. Shiva is also called Nagendra as Lord Shiva holding Vasuki Nag aroundhis neck.

  There is a third eye on Shivji's forehead between the eyebrows and just above the eyebrow.

  Shiva's important twelve Jyotirlingas.

  Mahadev, the God of Devas, appeared to his devotees from time to time, those places known as the "Jyotirlinga".

  1 Shri Somnath, Sorati (Gujarat)
  2 Shri Mallikarjun, Shri Shailam (Andhra Pradesh)
  3 Shri Mahakaleshwar, Ujjain (Madhya Pradesh)
  4 Shri Omkareshwar, Shivpuri (Madhya Pradesh)
  5 Shri Vaidyanath, Parli (Maharashtra)
  6 Shri Aundha Nagnath, Hingoli / Parbhani (Maharashtra)
  7 Shri Kedarshwar, Kedarnath (Uttaranchal Pradesh)
  8 Shri Trimbakeshwar, Nashik (Maharashtra)
  9 Shri Rameswaram, Rameswaram / Setubandhan (Tamil Nadu)
  10 Shri Bhimashankar, Dakini / Pune (Maharashtra)
  11 Shri Vishweshwar, Varanasi (Uttar Pradesh)
  12 Shri Ghrushneshwar, Verul / Devasarovar (Maharashtra)


  You can read more about Hindu God Bhagwan Mahadev here on Wikipedia


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🌻 Listen to Digital Audio of - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantras Online only on www.chalisa.online

  You can also listen to the other mp3 files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  Download the WhatsApp status for Hindu God Bhagwan Mahadev


  Bhagwan-mahadev-God-mp3-mantra-download

  🙏 View Desktop Wallpapers, Mobile Wallpapers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev  Download Mobile and Desktop Wallpapers for Hindu God Bhagwan Mahadev

  🌸 You can also download the Wall-papers for Desktop and Mobiles and also Whats-App status for many files such as Stotra, Mantra, Chalisa, Aarti for Hindu God Bhagwan Mahadev only on www.chalisa.online

  🙏 Watch the video for - Hindu God Bhagwan Mahadev Mantra Online on www.chalisa.online

  🙏 You can view the PDF, Images, Apps, Desktop Wall-papers, Mobile Wall-papers, WhatsApp Status etc. for Hindu God Bhagwan Mahadev here on the www.chalisa.online.

  🙏 🙏 🙏 Thanks for visiting the page about the information of - Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Tamil Adau Karmaprasangatkalayati for Hindu God Bhagwan Mahadev on our website - www.chalisa.online


  Contact Us to post your ads


  Contact Us to post your ads

  Posting your ads is free


  ^